FARSICKNESS / HOMESICKNESS / HOMELESSNESS (#MEANING OF HOME_2022)

Priredio Art Box portal //

FARSICKNESS / HOMESICKNESS / HOMELESSNESS (#MEANING OF HOME_2022, Novi Sad, 2022) je treća knjiga u izdanju Kreativno-edukativnog centra Art Box. Njeni autori su književnica Ljiljana Maletin Vojvodić i vizuelni umetnik Dragan Vojvodić, za dizajn je zaslužan Dejan Ilić, a knjiga je pripremljena za objavljivanje kao e-izdanje na engleskom jeziku (sa uvodom na srpskom) decembra 2022. godine.

Ljiljana Maletin Vojvodic Dragan Vojvodic Farsickness Homesickness Homellessness Meaning of Home E Book

https://issuu.com/ljiljanamaletin/docs/ljiljana_maletin_vojvodic_dragan_vo_c1130b660270d7

Ova umetničke knjiga je rezultat konceptualnog, kolaborativnog, istraživačkog rezidencijalnog projekta 2016–2022 njenih autora kao i internacionalne grupne izložbe realizovane 23. 11 − 12. 11. 2022 u Kreativnom distriktu u Novom Sadu u okviru programskog luka „Druga? Evropa“, zahvaljujući Fondaciji „Novi Sad – Evropska prestonica kulture 2022” .

Šta znači propitivanje koncepta ‘doma’?

„Farsickness/Homesickness/Homelessness (#Meaning of Home 2022)” predstavlja dugogodišnji, interdisciplinarni, kolaborativni projekat (istraživanje, ankete, tekstualni i audio-vizuelni radovi, performans) Kreativno-edukativnog centra Art Box, nevladine organizacije iz Novog Sada, koji su multimedijalni umetnik Dragan Vojvodić i književnica Ljiljana Maletin Vojvodić realizovali tokom svojih rezidencijalnih i istraživačkih projekata, u saradnji sa umetnicima i lokalnim stanovništvom u gradovima prestonicama kulture (Plzeň 2015 i Tartu 2024), internacionalnim rezidencijalnim centrima (Typa museum, Konstepidemin, Nelimarkka museum, Gunnarshús), udruženjima umetnika i nevladinim organizacijama u Finskoj, Estoniji, Češkoj, Švedskoj, Japanu (EU-Japan Fest), na Islandu.

Fotografije sa izložbe #Meaning of Home_2022 zastupljene u knjizi, vlasništvo autora. Rad Dragana Vojvodića

Interdisciplinarna izložba „Farsickness/Homesickness/Homelessness”, realizovana u saradnji sa volonterima iz Estonije (Izabella Eck, Nima Sarabi: „Tartu through foreigner’s eyes”, Tartu 2024), umetnicima iz SAD (Anthony Cervino: „Homemade”, kustoskinja Shannon Egan, Ejecta Projects), Japana (umetnici u Art Box rezidenciji u Novom Sadu) i Švedske (Nils Ramhøj: „Rekonstrukcija – Nostalgija breza”), kao i sa multimedijalnim umetnikom Stevanom Kojićem („Samoodrživi sistem apsurda”), psihološkinjom Majom Babić (Gerontološki centar „Novi Sad”), dizajnerom Dejanom Ilićem, i Virtual. Unit, creative VR lab-om iz Novog Sada, preispituje fenomen doma u interdisciplinarnom, lokalnom i internacionalnom kontekstu.

Fotografije sa izložbe #Meaning of Home_2022 zastupljene u knjizi u vlasništvu autora. Stil iz video-rada Dragana Vojvodića rađen u saradnji sa Dejanom Ilićem

Knjiga, koja prati navedenu izložbu, sadrži sledeća poglavlja:

CONTENT

Farsickness / Homesickness / Homelessness

(#Značenje doma_2022)

Farsickness / Homesickness / Homelessness

(#Meaning of Home_2022)

Šta znači propitivati koncept ‘doma’? / What does it mean to examine the concept of home?

“Third Skin”

“Home is the place that generates Other”

Survey

Cooperation with the Ejecta Projects / “HOMEMADE: Making a Home with Anthony Cervino” by Shannon Egan

Homesickness / Reconstruction – Betula nostalgija

Relocation / Expropriation / Nedeljice / Brezjak

Self-sustinable system of absurdity

Black Carbon

Cooperation with TARTU 2024 / Tartu through forigner’s eyes

The power of personal initiative / Interview

Japanese artist during ART BOX artist-in-residence 2019–2022

Fotografije sa izložbe #Meaning of Home_2022 zastupljene u knjizi, vlasništvo autora. Rad Dragana Vojvodića

What does it mean to examine the concept of home?

“Farsickness/Homesickness/Homelessness (#Meaning of Home 2022)” represents a long-term, interdisciplinary, collaborative project (research, surveys, textual and audio-visual works, performance) of the creative educational center Art Box, the non-governmental organization from Novi Sad, which has been realized by multimedia artist Dragan Vojvodić and writer/artist Ljiljana Maletin Vojvodić, during their residency and research projects in cooperation with artists and locals from the European Capitals of Culture (Plzeň 2015 and Tartu 2024), international residency centers (Typa museum, Konstepidemin, Nelimarkka museum, Gunnarshús), associations of artists or non-governmental organization in Finland, Estonia, Czech Republic, Sweden, Japan (EU-Japan Fest) and in Iceland.

The interdisciplinary exhibition “Farsickness/Hmesickness/Homelessness”, was realized in collaboration with volunteers from Estonia (Izabella Eck, Nima Sarabi: “Tartu through foreigner’s eyes”, Tartu 2024), artists from the USA (Anthony Cervino: “Homemade”, curator Shannon Egan, Ejecta Projects), Japan (artists-in- residence, Art Box, Novi Sad) and Sweden (Nils Ramhøj: “Reconstruction –Betula Nostalgia”), also with multimedia artist Stevan Kojić (“Self-Sustainable System of Absurdity”), psychologist Maja Babić (Gerontology center “Novi Sad”), designer Dejan Ilić, lighting designer Boris Butorac and Virtual. Unit, creative VR lab from Novi Sad, explores the ambiguity and individuality of concepts such as home, affiliation, and identity.

Fotografije sa izložbe #Meaning of Home_2022 zastupljene u knjizi, vlasništvo autora. Rad Ljiljane Maletin Vojvodić i Dragana Vojvodića
Farsickness/Homesickness/Homelessness (#Značenje doma_2022 / #Meaning of Home_2022)
Izdavač / Published by
Kreativno-edukativni centar Art Box
Za izdavača / Executive Publisher
Dragan Vojvodić
Urednica / Editor
dr Maja Rogač Stančević
Autori projekta / Project Authors
Ljiljana Maletin Vojvodić, Dragan Vojvodić
Saradnici na projektu / project assotiates
Anthony Cervino, Nils Ramhøj, Nima Sarabi, Izabella Eck, Stevan Kojić, Dejan Ilić
Tekstovi / Texts by
Ljiljana Maletin Vojvodić, Shannon Egan, Izabella Eck
Prevod na engleski jezik / English translation
Sara Milačić
Prevod na srpski jezik / Serbian translation
Maja Rogač Stančević
Lektura / Proofreading
Maja Rogač Stančević
Dizajn / Design
Dejan Ilić
Fotografije / Photographs by
Ljiljana Maletin Vojvodić, Anthony Cervino, Nils Ramhøj, Nima Sarabi, Dragan Vojvodić, Stevan Kojić
Partneri na projektu / Project partners
Ejecta projects, Tartu 2024
Podrška / Supported by
Projekat je finansirala Fondacija Novi Sad – Evropska prestonica kulture 2022 / The publication was co-financed by the Foundation Novi sad – European Capital of culture
Novi Sad 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published.